انجمن قهوه ایران

قوانین قهوه ترک در مسابقات
قوانین و تغیرات معمول فیلپ بارتلاک ( filip bartelak ) در مورد تغیرات مقررات و قوانین ایبریک به جانشینی و سر گروهی ایبریک