پی بری

گرید قهوه چیست و در هر کشوری چگونه است؟
اگر در صنعت قهوه فعال باشید، حتما با اصطلاح گرید قهوه آشنا شدید. گرید قهوه در کل به معنای درجه بندی قهوه می باشد. این درجه بندی در هر کشوری بر اساس معیارهای فدراسیون یا انجمن قهوه مشخص می شود. این رتبه بندی می تواند بر اساس ارتفاع، چگالی دانه، نوع معیوب و …  تعیین […]
گرید قهوه چیست و در هر کشوری چگونه است؟
اگر در صنعت قهوه فعال باشید، حتما با اصطلاح گرید قهوه آشنا شدید. گرید قهوه در کل به معنای درجه بندی قهوه می باشد. این درجه بندی در هر کشوری بر اساس معیارهای فدراسیون یا انجمن قهوه مشخص می شود. این رتبه بندی می تواند بر اساس ارتفاع، چگالی دانه، نوع معیوب و …  تعیین […]