دستگاه خانگی قهوه

با نصب یک حسگر در مغز ، یک بیمار قطع نخاعی با آرنج مصنوعی قهوه نوشید
پژوهشگران اعلام کردمد که در کشور آمریکا محققان توانستند به کمک نصب روباتی که نقش آرنج و بازوی مصنوعی را بازی می کند به دو بیمار فلج کمک کنند تا دوباره “دستشان” را به کار گیرند.