مقالات پژوهشی

بررسی پراکندگی سایز ذرات در سابه قهوه با آسیای کاماندانته (Comandante C40)
نویسندگان: مسعود ندرلو1، حسام مشهدی2 1: نویسنده‌ی مسئول 2: پژوهشگر لابراتوار قهوه میم Email Address: mimcoffeelab@gmail.com Website: www.mimcoffeelab.com چکیده: این آزمایش در لابراتوار قهوه میم، برای بررسی تأثیر ایجاد تغییر در فواصل میان دو تیغه کنیکال؛ بر تغییرات سایز سابه در آسیای دستی Comandante مدل C40 انجام شد. تغییرات سایز سابه نشان دهندة بازة تنظیم […]