میزان مصرف کافئین

مصرف چه مقدار قهوه مناسب است؟
اغلب مردم جهان در طول روز نوشیدنی های کافئین دار مصرف می کنند. قهوه یک نوشیدنی پر کافئین است که اغلب مردم حداقل یکبار آن را اکمتحان کردند. نکته مهم این است که باید در مصرف قهوه به علت وجود کافئین تعادل را رعایت نمود. در این مقاله به میزان مصرف کافئین در طول روز […]