قهوه تخصصی

قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی چیست؟
هرگز قهوه تخصصی یا اسپشیالیتی را با قهوه‌ی اعلا اشتباه نگیرید! این دو با هم شباهت‌هایی دارند. اما یکسان پنداشتن آن‌ها با هم نیز اشتباه است. مثل این است که جت شخصی را با بخش فرست کلاس هواپیما یکسان بدانید. شاید شما هم کنجکاو شده باشید که قهوه‌ی اسپشالتی چیست. چرا انقدر خاص است؟ آیا […]