پادکست

طبع فصول و انتخاب نوشیدنی  از نگاه طب سنتی + فایل صوتی
در این فایل صوتی ما به برسسی طبایع در فصول وسنهای مختلف می پردازیم تا در نحوه عرضه نوشیدنی بهتر عمل کنیم.
پادکست بررسی طعم ومزه از نگاه شیخ الرئیس ابن سینا +فایل صوتی
دراین پادکست مبحث مزه وطعم وتفکیک این دو از هم مورد توجه قرار دارد .