همکاران و حامیان

موسس و مدیر
مشاور طب سنتی
سرپرست آزمایشگاه
مشاور شیمی
مشاور مکانیک سیالات
مشاور فیزیک
مدیر مالی
مسئول دفتر
مدرس دوره های آموزشی
سرپرست واحد تولیدات صنعتی